Home >> עצות וקטעים >> במקום שליבך חפץ
במקום שליבך חפץ

במקום שליבך חפץ

האם לימודי חכמת הקבלה הם כמו לימודי חכמות אחרות? כתוב "אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ". כלומר, אין בחכמת הקבלה חיוב לדרך למידה כלשהי. לא חייבים ללמוד כמות מסוימת של חומר, לדעת משהו בעל פה, או לחזור על הדברים מספר מסוים של פעמים, ובוודאי שאין צורך במבחנים של ידע. כל אחד לומד לפי דרכו. מדובר בדבר הפנימי ביותר שיש, וכל אדם לומד לפי הנשמה שלו.